Skip to main content

W jakiej sytuacji można się ubiegać o dopłaty do odszkodowań? Jeżeli dojdzie do powstania szkody, poszkodowany może żądać jej naprawienia. Roszczenie o naprawienie szkody kierowane jest do sprawcy, albo do ubezpieczyciela. W praktyce osoby poszkodowane najczęściej decydują się na dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela. Wpływ na taką decyzję ma przede wszystkim to, że postępowanie przed ubezpieczycielem jest o wiele prostsze, niż dochodzenie zapłaty od sprawcy szkody. Ubezpieczyciel sam podejmuje czynności, które zmierzają do ustalenia wysokości szkody. Wielu ubezpieczycieli wprowadziło nawet odpowiednie aplikacje, dzięki którym możliwe jest oszacowanie wartości szkody. Pamiętać jednak należy, że najczęściej w postępowaniu likwidacyjnym towarzystwo ubezpieczeniowe zniża wartość odszkodowania. Oznacza to, że nawet pomimo ustalenia wyższych kosztów szkody, ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie niższej kwoty.

Dopłaty do odszkodowań – Na czym polega dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania to wyrównanie różnicy pomiędzy wartością szkody, a otrzymanym odszkodowaniem. Warto pamiętać, że aby otrzymać dopłatę, osoba poszkodowana powinna podjąć odpowiednie kroki prawne. Bez wniosku poszkodowanego, ubezpieczyciel sam nigdy nie podejmie decyzji o dopłacie do odszkodowania. Dopłata należy się wtedy, gdy poszkodowany ustali, że doszło do wypłaty zaniżonej szkody. Kwestionowanie wypłaconego odszkodowania jedynie w oparciu o przekonanie poszkodowanego będzie nieskuteczne. Ubezpieczycielowi należy wykazać, które koszty zostały zaniżone, albo jakich pozycji nie uwzględnił w kosztorysie naprawy pojazdu. Jeżeli poszkodowany nie jest w stanie sam ocenić poszczególnych pozycji wyceny, wtedy powinien skorzystać z pomocy profesjonalnych warsztatów samochodowych, które zwykle oferują wycenę za darmo.

Dopłaty do odszkodowań

Jak otrzymać najwyższą dopłatę do odszkodowania?

Aby uzyskać dopłatę zaniżonej części odszkodowania, należy skierować ponowny wniosek do ubezpieczyciela lub pozew do sądu. Warto pamiętać, że ustawodawca nie nakłada na poszkodowanego obowiązku ponownego kierowania wniosku o zapłatę do ubezpieczyciela. Jeżeli więc z treści decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego wynika, że odszkodowanie zostało zaniżone, np. wskutek przyczynienia poszkodowanego do powstania szkody, a poszkodowany kwestionuje te okoliczności, to od razu może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Kwota odszkodowania, która została już wypłacona, nie podlega zwrotowi, ponadto nie stanowi ona przeszkody do dochodzenia roszczeń przed sądem.

W jakim terminie można uzyskać dopłatę?

Roszczenie o dopłatę zaniżonej części odszkodowania powinno być zgłoszone w terminie trzech lat od dnia wydania decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli poszkodowany zgłosi roszczenie w późniejszym terminie, to w przypadku odmowy zapłaty przez ubezpieczyciela, sądowe dochodzenie zaniżonego odszkodowania będzie w praktyce ryzykowne, z uwagi na możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia.

Jak przygotować się do sprawy o dopłatę do zaniżonego odszkodowania?

Firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę, że sądowe dochodzenie zaniżonego odszkodowania okaże się dla wielu osób poszkodowanych zupełnie nieopłacalne. Na mocy decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, jednakże w kosztorysie naprawy, na podstawie którego jest ono wypłacane, ubezpieczyciel ustala ceny usług odbiegające od stawek rynkowych, lub kwestionuje poszczególne pozycje, jako niezbędne do przywrócenia stanu sprzed szkody. Jeżeli poszkodowany ustali, że doszło do oszacowania szkody w sposób nieprawidłowy, to w postępowaniu przed sądem powinien wykazać, jaka jest rzeczywista wartość szkody i tej różnicy domagać się przed sądem. Nie oznacza to, że osoba poszkodowana, przed wytoczeniem powództwa musi zlecać rzeczoznawcy, na własny koszt, oszacowanie wartości szkody. Taki wniosek poszkodowany może złożyć w trakcie procesu.

Dopłaty do odszkodowań – Na czym polega szkoda całkowita i szkoda częściowa?

Szkoda całkowita i częściowa dotyczą uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody ustala zakres niezbędnych napraw a koszty tych napraw kwalifikowane są następnie, jako szkoda całkowita lub częściowa. Jeżeli szkoda likwidowana jest z OC sprawcy, to ubezpieczyciel może przyjąć szkodę całkowitą tylko wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu będzie przekraczał jego wartość sprzed zdarzenia. Inaczej jest w razie dochodzenie odszkodowania z AC. Wtedy szkodę całkowitą uznaje się, jeżeli wartość jego naprawy jest wyższa niż 70% wartości samochodu. Warto pamiętać, że często przy szacowaniu wartości samochodu przed szkodą, ubezpieczyciele zapominają o uwzględnieniu wyposażenia dodatkowego. Tego rodzaju wyposażenie ma wpływ na wartość pojazdu, zatem może okazać się, że gdyby wyposażenie dodatkowe zostało uwzględnione, to ubezpieczyciel nie mógłby ustalić szkody całkowitej. Wszystkie szkody, które nie zostały uznane za całkowite, są kwalifikowane, jako szkody częściowe.

Dopłaty do odszkodowańUznanie szkody za całkowitą lub częściową ma znaczenie dla wypłaty odszkodowania. Jeżeli ubezpieczyciel zakwalifikuje wartość szkody, jako całkowitą, to wypłaci poszkodowanemu różnicę pomiędzy wartością uszkodzonego pojazdu, a jego wartością sprzed zdarzenia (lub wartością rynkową). Poszkodowany otrzymuje wtedy odszkodowanie, które nie wystarczy na naprawę uszkodzonego pojazdu. Zakłady ubezpieczeń oferują zwykle pomoc w sprzedaży uszkodzonego samochodu, jednakże ceny ofertowe zwykle różnią się od wolnorynkowych.

Odkup odszkodowania.

Alternatywną dla postępowania reklamacyjnego lub sądowego dochodzenia dopłaty do odszkodowania jest cesja wierzytelności. Jest to tzw. odkup odszkodowania. Firmy zajmujące się odkupem szkody, proponują poszkodowanemu podpisanie umowy cesji wierzytelności, na mocy której przenosi na firmę wszystkie prawa związane z dochodzeniem odszkodowania. Firma wypłaca poszkodowanemu część odszkodowania, a resztę dochodzi sama od ubezpieczyciela. Pieniądze, które wypłaci ubezpieczyciel, zatrzymywane są przez firmę, z którą poszkodowany zawarł umowę cesji.

Warto pamiętać, że odkup odszkodowania nie jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy szkoda jest znaczna. Zwykle w takich przypadkach firma zajmująca się odkupem szkód oferuje znacznie niższą dopłatę, aniżeli jest możliwa do odzyskania przez poszkodowanego w postępowaniu reklamacyjnym lub sądowym.

Dopłaty do odszkodowań – Ile kosztuje sprawa?

Decydując się na prowadzenie postępowania reklamacyjnego przed ubezpieczycielem, poszkodowany w zasadzie nie ponosi żadnych kosztów. Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że poszkodowany jest de facto zdany na uznanie ubezpieczyciela, który może w całości podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko i odmówić dopłaty odszkodowania.

Opłata od pozwu, czyli tzw. wpis zależna jest od wartości dochodzonego roszczenia. W sprawach, w których poszkodowany dochodzi zapłaty:

 • 500 złotych–wpis wynosi 30 złotych,
 • od 500 złotych do 1.500 złotych-wpis wynosi 100 złotych,
 • od 1.500 złotych do 4.000 złotych-wpis wynosi 200 złotych,
 • od 4.000 złotych do 7.500 złotych-wpis wynosi 400 złotych,
 • od 7.500 złotych do 10.000 złotych-wpis wynosi 500 złotych,
 • od 10.000 złotych do 15.000 złotych-wpis wynosi 750 złotych,
 • od 15.000 złotych do 20.000 złotych-wpis wynosi 1.000 złotych.

W sprawach, w których poszkodowany domaga się więcej, niż 20.000 zł, wpis odpowiada kwocie równej 5% wartości dochodzonego roszczenia.

Chcesz uzyskać dopłatę odszkodowania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria od wielu lat świadczy usługi prawne w zakresie dochodzenia wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym dopłat do odszkodowań. Warto wspomnieć, iż większość spraw odszkodowawczych kończy się poprzez zawarcie ugody sądowej, a nawet przed skierowaniem pozwu do sądu. Dzięki temu Klienci kancelarii mogą uzyskać pełne odszkodowanie w rozsądnym terminie.

Zobacz także:

 1. Odszkodowania powypadkowe
 2. Dział spadku
 3. Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia.
 4. Nierówny podział majątku po rozwodzie
 5. Odpowiedź na pozew o alimenty
 6. Zabezpieczenie alimentów
 7. Odszkodowanie z OC sprawcy
 8. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
 9. Odszkodowanie
 10. Podwyższenie alimentów
5/5 - (5 votes)

Umów bezpłatną konsultację

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.