Skip to main content

Czym jest upadłość konsumencka?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które nie radzą sobie np. z zadłużeniem. Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym na rozwiązanie problemów z długami, których nie są w stanie spłacić. Proces ten obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i finansowe. W praktyce oznacza to, że dłużnik, który ogłosi upadłość konsumencką, zostaje objęty ochroną prawną przed wierzycielami, a jego majątek zostaje przejęty przez syndyka, który sprzedaje go w celu spłaty długów. W Polsce, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe dzięki przepisom zawartym w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. W tym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

jak ogłosić upadłość konsumencką

Prawa dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

W procesie upadłości konsumenckiej, prawa dłużnika podlegają szczególnej ochronie polegającej m.in. na:

 • Ochronie przed egzekucją – Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wszelkie postępowania egzekucyjne wobec dłużnika zostają zawieszone, co oznacza, że wierzyciele nie mogą dalej dochodzić swoich roszczeń.
 • Ustaleniu planu spłaty długów przy uwzględnieniu sytuacji finansowej dłużnika – Sąd, na podstawie wniosku syndyka, ustala plan spłaty długów, który uwzględnia sytuację finansową dłużnika oraz interesy wierzycieli.
 • Umorzeniu długów – Po zakończeniu procesu upadłościowego, dłużnik zostaje uwolniony od pozostałych długów, co pozwala mu na rozpoczęcie nowego życia finansowego.

Warunki ogłoszenia upadłości.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić następujące wymagania prawne i finansowe:

 • Brak możliwości spłaty zobowiązań – Dłużnik musi wykazać, że nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych w terminie. Dłużnik jest w stanie niewypłacalności, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
 • Nieprowadzenie działalności gospodarczej – Upadłość konsumencka dotyczy tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość mogą złożyć osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, jeżeli w dniu złożenia wniosku nie są już przedsiębiorcami.
 • Brak upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat – Dłużnik nie może ogłosić upadłości konsumenckiej, jeśli uczestniczył już w takim procesie w ciągu ostatnich 10 lat.

Jakie długi kwalifikują się do upadłości konsumenckiej?

W procesie upadłości konsumenckiej nie wszystkie rodzaje długów są traktowane jednakowo. Wyróżnia się długi kwalifikujące i niekwalifikujące:

 • Długi kwalifikujące – Są to zobowiązania finansowe, które mogą być umorzone w wyniku upadłości konsumenckiej. Przykłady takich długów to kredyty bankowe, pożyczki, długi związane z kartami kredytowymi czy niezapłacone rachunki za media.
 • Długi niekwalifikujące – Są to zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w wyniku upadłości konsumenckiej. Przykłady takich długów to alimenty, odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie, długi związane z wyrokami sądowymi czy długi związane z przestępstwami.

Warto zaznaczyć, że decyzja o umorzeniu długów w wyniku upadłości konsumenckiej należy do sądu, który bierze pod uwagę sytuację finansową dłużnika oraz interesy wierzycieli.

Zasady ogłaszania i szczegóły procedury upadłości konsumenckiej.

Krok 1: Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest dostępna tylko dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, że ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie jest możliwe, aczkolwiek sąd ogłosi upadłość osób, które zakończyły działalność gospodarczą bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Ustawodawca nie wymaga już, aby od zakończenia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku upłynął określony termin.

Krok 2: Zbierz dokumentację.

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz przygotować odpowiednią dokumentację. Do najważniejszych dokumentów należą:

 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • spis długów,
 • spis majątku,
 • oświadczenie o dochodach i wydatkach,
 • kopie umów związanych z długami,

Krok 3: Złóż wniosek w sądzie.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek dłużnika powinien spełniać wymagania formalne, a także powinny być dołączone do niego dokumenty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych.

 

Krok 4: Czekaj na decyzję sądu.

Po złożeniu wniosku sąd rozpatrzy Twoją sprawę i podejmie decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd może również zdecydować o przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, które ma na celu sprawdzenie Twojej sytuacji finansowej.

Krok 5: Realizacja postanowień sądu

Jeżeli sąd ogłosi Twoją upadłość, zostanie wyznaczony syndyk, który będzie zarządzał Twoim majątkiem. Syndyk będzie odpowiedzialny za sprzedaż majątku upadłego dłużnika oraz podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli. W trakcie trwania postępowania upadłościowego będziesz zobowiązany do współpracy z syndykiem oraz przestrzegania postanowień sądu.

Krok 6: Umorzenie długów.

Po zakończeniu procesu upadłościowego sąd może umorzyć zobowiązania upadłego w część lub w całości, co pozwala na rozpoczęcie nowego etapu życia bez obciążeń finansowych.

Jak przygotować się do procesu upadłości konsumenckiej?

Przygotowanie się do procesu upadłości konsumenckiej wymaga przede wszystkim szczegółowej analizy zobowiązań oraz majątku dłużnika. Składając wniosek, nie można poprzestać na ogólnikach i liczyć na to, że w toku postępowania ujawnione zostaną wszystkie okoliczności, które mają znaczenie dla sprawy. Upadłość konsumencka jest pewnego rodzaju ulgą dla osób, które nie są w stanie poradzić sobie z zadłużeniem, dlatego wymaga się, aby do procesu dołożyły należytej staranności.

jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką: Jakie dokumenty są potrzebne?

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe dla pomyślnego przebiegu procesu upadłości konsumenckiej. Oto lista dokumentów, które są potrzebne do złożenia wniosku:

 • Zaświadczenie o dochodach – Dłużnik musi przedstawić zaświadczenie o swoich dochodach za ostatnie 3 miesiące.
 • Wykaz długów – Dłużnik musi sporządzić wykaz wszystkich swoich długów, wraz z informacjami o wierzycielach, wysokości długów oraz terminach spłaty.
 • Wykaz majątku – Dłużnik musi przedstawić wykaz składników majątku, w tym nieruchomości, pojazdów, ruchomości oraz wszelkich innych wartościowych przedmiotów.
 • Wykaz dochodów i wydatków – Dłużnik musi sporządzić wykaz swoich dochodów i wydatków, aby udokumentować swoją sytuację finansową.
 • Inne dokumenty – W zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika, sąd może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak umowy kredytowe, wyroki sądowe czy zaświadczenia lekarskie.

Jak ogłosić upadłość konsumencką: Wady ogłoszenia upadłości.

Upadłość ma na celu pomoc dłużnikom w wyjściu z zadłużenia, jednak niesie ze sobą również pewne konsekwencje, o których powinny pamiętać osoby składające wniosek. Minusy ogłoszenia upadłości to:

 1. Negatywna informacja w BIK – Informacja o upadłości konsumenckiej będzie widoczna w Biurze Informacji Kredytowej przez określony czas (zazwyczaj 5 lat od zakończenia postępowania upadłościowego).
 2. Obniżenie zdolności kredytowej – Upadłość konsumencka może obniżyć zdolność kredytową dłużnika, co oznacza, że instytucje finansowe mogą być mniej skłonne do udzielenia mu kredytu lub pożyczki.
 3. Wyższe oprocentowanie – Dłużnicy, którzy przeszli przez upadłość konsumencką, mogą być postrzegani jako osoby o wyższym ryzyku kredytowym, co może skutkować wyższym oprocentowaniem oferowanych im kredytów i pożyczek.
 4. Trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego – Osoby, które przeszły przez upadłość konsumencką, mogą napotkać trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego, nawet po upływie okresu widoczności informacji o upadłości w BIK.

Upadłość konsumencka niesie ze sobą pewne długoterminowe konsekwencje, które mogą wpłynąć na zdolność kredytową i życie osobiste dłużnika. Jednakże, po zakończeniu postępowania upadłościowego i wykonaniu planu spłat wierzycieli, dłużnik ma szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej i odbudowę zdolności kredytowej.

Korzyści upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka może przynieść dłużnikowi szereg korzyści, zarówno finansowych, jak i emocjonalnych:

 • Uzyskanie planu spłaty długów – Upadłość konsumencka pozwala na opracowanie indywidualnego planu spłaty długów, dostosowanego do możliwości finansowych dłużnika. Plan spłaty polega na opracowaniu terminarza zgodnie, z którym upadły będzie spłacał swoje zobowiązania. Warto pamiętać, że ustalając plan spłat wierzycieli, sąd jest związany terminami ustawowymi i jego długość nie powinna przekraczać 7 lat.
 • Ulgę w spłacie zobowiązań – W ramach upadłości konsumenckiej część długów może zostać umorzona, co pozwala dłużnikowi na wyjście z zadłużenia. Jest to forma podobna do ustalenia planu spłaty długu, z tą różnicą, że dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego, które nie znalazły się w planie spłaty. Upadły ma więc obowiązek spłacić tylko część zobowiązań, a pozostałe zostają umorzone.
 • Ochronę przed wierzycielami – Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wierzyciele nie mogą podejmować działań egzekucyjnych wobec dłużnika.
 • Poprawę samopoczucia – Upadłość konsumencka może przynieść ulgę emocjonalną dłużnikowi, który zyskuje szansę na rozwiązanie problemów finansowych i rozpoczęcie życia na nowo.

Jak ogłosić upadłość konsumencką: koszty

Upadłość konsumencka wiąże się z różnymi rodzajami kosztów i opłat, które mogą obejmować:

 • Opłaty sądowe – W związku z rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik musi uiścić opłatę sądową. Opłata od wniosku o upadłość wynosi 30 zł.
 • Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji – Dłużnik może ponieść koszty związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, takich jak zaświadczenia o dochodach czy wyroki sądowe.
 • Koszty związane z syndykiem masy upadłościowej – Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik musi współpracować z syndykiem masy upadłościowej, który zarządza procesem upadłościowym. Koszty związane z działalnością syndyka są pokrywane z masy upadłościowej.

Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez kosztów?

W niektórych przypadkach możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez kosztów. Aby skorzystać z takiej możliwości, dłużnik musi spełnić określone warunki i kryteria:

 • Brak środków na pokrycie kosztów postępowania – Dłużnik musi wykazać, że nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
 • Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych– Dłużnik może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych związanych z rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Samodzielne przygotowanie dokumentacji – Dłużnik może samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację, co pozwoli uniknąć kosztów związanych z usługami profesjonalnych pełnomocników.

Pamiętaj, że upadłość konsumencka została zakwalifikowana do postępowań, które zwolnione są z przymusu adwokacko-radcowskiego. Oznacza to, że składając wniosek o upadłość, nie masz obowiązku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jakkolwiek, aby osiągnąć cel upadłości, warto skorzystać z pomocy osób, które mają wiedzę i praktyczne doświadczenie w tego typu sprawach. Aby poznać szanse na skuteczne przeprowadzenie upadłości oraz dokładne koszty postępowania umów się na darmową konsultację w siedzibie naszej Kancelarii.


   

  Zobacz także:

  1. Wypadek w pracy odszkodowania
  2. Odszkodowania komunikacyjne
  3. Odszkodowania powypadkowe
  4. Odszkodowanie z OC sprawcy
  5. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
  6. Odszkodowanie
  7. Adwokat z urzędu
  8. Podwyższenie alimentów
  9. Jazda na rowerze po alkoholu
  10. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

   

  Umów bezpłatną konsultację

  Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.