Prawo cywilne

 • dochodzenie odszkodowań
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • ochrona dóbr osobistych
 • uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga paulińska)
 • uczestniczenie w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy

Prawo rodzinne

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed sądem rejestrowym (składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • projektowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • rejestracja fundacji, stowarzyszeń
 • sprawy w przedmiocie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki

Prawo karne

 • reprezentowanie pokrzywdzonych i obrona oskarżonych
 • sporządzanie pism procesowych
 • udział w czynnościach procesowych
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
 • obrona w sprawach o wykroczenia

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych
 • roszczenia pracownicze
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • prowadzenie mediacji oraz negocjacji z pracownikami oraz związkami zawodowymi
 • sporządzanie umów, opinii i regulaminów

Prawo spadkowe

Prawo upadłościowe

 • reprezentacja wierzyciela/dłużnika w postępowaniu upadłościowym
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja w postępowaniu komorniczym
 • przygotowanie wniosków o upadłość konsumencką