ODSZKODOWANIE ZA ZDARZENIE KOMUNIKACYJNE

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

W razie zaistnienia kolizji drogowej kluczowe jest ustalenie, czy sprawca był ubezpieczony na wypadek tego rodzaju zdarzeń (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Ubezpieczenie pozwala nam na dochodzenie zapłaty od zakładu ubezpieczeń, co jest bardzo korzystne, gdyż daje gwarancję tego, że cała suma odszkodowania zasądzona wyrokiem sądowym zostanie zapłacona.  Jeżeli sprawca szkody nie posiada ubezpieczenia, wtedy odszkodowania będziemy dochodzić bezpośrednio od sprawcy.

Procedura likwidacji szkody polega na ustaleniu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności sprawcy za zdarzenie, wycenie szkody oraz wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń uzna odpowiedzialność sprawcy, jeżeli ten złoży oświadczenie o spowodowaniu zdarzenia, będzie to wynikało z notatki policyjnej lub przedłożonych przez nas nagrań np. z monitoringu. Bez ww. dowodów prawdopodobne jest, że zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania i sprawę będziemy musieli skierować od razu na drogę postępowania sądowego.

ODSZKODOWANIE ZA ZDARZENIE KOMUNIKACYJNE

Przyjmując, że ubezpieczyciel uznał odpowiedzialność ubezpieczonego, często zdarza się, że wypłacone pieniądze są niższe, niż koszty naprawy wskazane
w kosztorysie sporządzonym, przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela. Wynika to
z założenia, że większość osób, którym odmówiono wypłaty całej kwoty odszkodowania, nie będzie chciała dochodzić zapłaty reszty (często ok. 30-40%) przed sądem. Co zrobić w takiej sytuacji ?

W pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, że decyzja zakładu ubezpieczeń o wypłacie jakiejkolwiek kwoty nie jest dla poszkodowanego wiążąca. Jeżeli poszkodowany wyda pieniądze, które zostały przelane na jego rachunek bankowy, nie oznacza to, że godzi się z wysokością odszkodowania, a zwłaszcza że zamyka mu to drogę do dochodzenia zapłaty większych kwot od zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli poszkodowany naprawił już szkodę, powinien przesłać do zakładu ubezpieczeń dowody na to, że poniósł określone koszty (rachunki, faktury). W takim przypadku zakład ubezpieczeń powinien dopłacić różnicę pomiędzy przyznanym odszkodowaniem a całkowitymi kosztami naprawy. Należy pamiętać, że wbrew temu, co często podnoszone jest przez zakłady ubezpieczeń, poszkodowany wcale nie musi naprawiać szkody, by otrzymać od zakładu ubezpieczeń pełną kwotę odszkodowania. Powyższe stanowisko ugruntowane zostało w orzeczeniach Sądu Najwyższego, z których jasno wynika, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do likwidacji szkody w pełnej wysokości nawet wtedy, gdy poszkodowany zrezygnuje z jej naprawienia. Oznacza to, że wszelkie pisma, w których zakład ubezpieczeń zobowiązuje się zapłacić dopiero wtedy, gdy poszkodowany przedstawi dowody na to, że szkoda została naprawiona, nie mają podstawy prawnej. To do poszkodowanego należy wybór, co zrobi z otrzymanymi pieniędzmi, a zakład ubezpieczeń nie może pomniejszać dokonywanych przez siebie wypłat z tym uzasadnieniem, że poszkodowany nie naprawił uszkodzonej rzeczy.

Ponadto poszkodowany nie jest związany wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę wybranego przez zakład ubezpieczeń. Często zdarza się, że podawane w tych wycenach koszty przywrócenia rzeczy do stanu sprzed zdarzenia są znacznie zaniżone. Przykładowo, w jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw, rzeczoznawca zakładu ubezpieczeń rażąco zaniżył godzinę pracy lakiernika, przyjmując że wynosi ona 15 zł. Oczywiście takie wyceny mogą być przez poszkodowanego kwestionowane. Poszkodowany może też przedłożyć zakładowi ubezpieczeń wycenę sporządzoną na jego zlecenie. Zarówno opinia rzeczoznawcy powołanego przez zakład ubezpieczeń, jak i opinia sporządzona na zlecenie poszkodowanego, są w sporze sądowym tzw. opiniami prywatnymi, co oznacza tylko tyle, że osoba, która je wydała złożyła oświadczenie w nich zawarte. Opinie sporządzone na zlecenie zakładu ubezpieczeń nie mają zatem większej mocy niż opinie sporządzone na zlecenie poszkodowanego.

Ponadto poszkodowany nie jest związany wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę wybranego przez zakład ubezpieczeń. Często zdarza się, że podawane w tych wycenach koszty przywrócenia rzeczy do stanu sprzed zdarzenia są znacznie zaniżone. Przykładowo, w jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw, rzeczoznawca zakładu ubezpieczeń rażąco zaniżył godzinę pracy lakiernika, przyjmując że wynosi ona 15 zł. Oczywiście takie wyceny mogą być przez poszkodowanego kwestionowane. Poszkodowany może też przedłożyć zakładowi ubezpieczeń wycenę sporządzoną na jego zlecenie. Zarówno opinia rzeczoznawcy powołanego przez zakład ubezpieczeń, jak i opinia sporządzona na zlecenie poszkodowanego, są w sporze sądowym tzw. opiniami prywatnymi, co oznacza tylko tyle, że osoba, która je wydała złożyła oświadczenie w nich zawarte. Opinie sporządzone na zlecenie zakładu ubezpieczeń nie mają zatem większej mocy niż opinie sporządzone na zlecenie poszkodowanego.

Jeżeli, pomimo złożenia odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń, kwota odszkodowania nie zostanie podwyższona, pozostałej kwoty należy dochodzić
w postępowaniu sądowym.

Dowody do sprawy o  odszkodowanie.

Postępowanie dowodowe, w sprawie o odszkodowanie, ma przede wszystkim na celu wykazanie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. Zatem pomocne mogą być tu nagrania, zdjęcia, zeznania świadków. Dla ustalenia wysokości szkody musimy dysponować fakturami za naprawę. Jeżeli szkoda nie została naprawiona, to dla ustalenia jej wysokości kluczowy może okazać się dowód z opinii biegłego.

 

Koszty sądowe.

Opłata od pozwu o odszkodowanie jest zależna od kwoty dochodzonego roszczenia.
W sprawach o wartości sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 zł;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 zł;
3)ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 zł;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 zł;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 zł;
6)ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 zł;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 zł.
W sprawach, których wartość sporu przekracza 20.000 zł, opłata sądowa jest stosunkowa i wynosi 5% kwoty dochodzonego roszczenia.

W sprawie o odszkodowanie uwzględnić należy też koszty związane z opiniami biegłych w zakresie rekonstrukcji zdarzenia, wyceny szkody. Opinie te mogą kosztować kilka tysięcy złotych. O ile na stronie przegrywającej sprawę spoczywa obowiązek pokrycia kosztów procesu, to pamiętać należy, że sąd może zobowiązać każdą ze stron do uiszczenia zaliczek na poczet sporządzenia opinii.

Sprawy odszkodowawcze wymagają, oprócz znajomości przepisów
i orzecznictwa, także wiedzy praktycznej wyniesionej z sali rozpraw. Kancelaria zapewnia pełną obsługę na każdym etapie postępowania, począwszy od porad prawnych, przygotowania odpowiednich pozwów lub wniosków, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, firm, a także stowarzyszeń i fundacji. Nasze usługi realizujemy poprzez:

Porady prawne

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie.

Zastępstwo procesowe

Część spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z konieczności prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych, jak np. w sprawach o zasiedzenie.

Szkolenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność.