ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Większość spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z przymusu prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych. W polskim systemie prawa prywatnego, co do zasady nie ma przymusu zastępowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika, wyjątki w tym zakresie dotyczą wnoszenia nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Powyższe oznacza, że sprawy zarówno przed sądem I, jak i II instancji mogą być prowadzone samodzielnie przez stronę. Pamiętać jednak należy, że procedura cywilna nacechowana jest obostrzeniami, których niedotrzymanie niesie dla strony negatywne skutki procesowe, jest to tzw. formalizm procesowy. Niedotrzymanie terminu lub spóźnione zgłoszenie dowodu mogą spowodować, że nawet jeżeli żądanie strony jest uzasadnione, to może ona przegrać całą sprawę. Tytuł radcy prawnego daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Decydując się na powierzenia prowadzenia spraw sądowych przez Kancelarię, uzyskują Państwo pewność, że wszelkie czynności procesowe wykonywane będą z należytą starannością w oparciu o najlepszą wiedzę profesjonalnego pełnomocnika.