PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Tomasz Walczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Zawarcie związku małżeńskiego prowadzi do powstania między małżonkami tzw. ustroju wspólności majątkowej. W ramach wspólności majątek tworzą wszystkie przedmioty, które zostaną nabyte w czasie małżeństwa przez małżonków lub jednego z nich. Podkreślić należy, że to, co małżonkowie nabyli przed małżeństwem, nie wchodzi do majątku wspólnego, chyba że, w drodze umowy majątkowej rozszerzą oni zakres wspólności także na majątki odrębne.  Istotą wspólności majątkowej jest to, że w czasie trwania małżeństwa jest ona niepodzielna, nie można więc sprzedać udziału w rzeczy, jaki będzie przysługiwał jednemu z małżonków w majątku wspólnym po rozwodzie. Co więcej, w czasie trwania małżeństwa nie można nawet żądać podziału majątku wspólnego.

W chwili orzeczenia rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że małżonkowie uzyskują równe udziały w majątku wspólnym. Jeżeli małżonkowie nie pozostają w konflikcie, a udziały w majątku wspólnym nie są przez nich kwestionowane, mogą złożyć wniosek o podział majątku wspólnego wraz z pozwem rozwodowym. Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o.:

„Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

Alternatywą dla podziału majątku wspólnego przez sąd, jest umowa notarialna,
w której można podzielić majątek wspólny po sądowym rozwiązaniu małżeństwa. Droga ta jest jednak niedopuszczalna w sytuacji, gdy małżonkowie pozostają w konflikcie, co do rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, lub wysokości udziałów należnych poszczególnym małżonkom.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Zawarcie związku małżeńskiego prowadzi do powstania między małżonkami tzw. ustroju wspólności majątkowej. W ramach wspólności majątek tworzą wszystkie przedmioty, które zostaną nabyte w czasie małżeństwa przez małżonków lub jednego z nich. Podkreślić należy, że to, co małżonkowie nabyli przed małżeństwem, nie wchodzi do majątku wspólnego, chyba że, w drodze umowy majątkowej rozszerzą oni zakres wspólności także na majątki odrębne.  Istotą wspólności majątkowej jest to, że w czasie trwania małżeństwa jest ona niepodzielna, nie można więc sprzedać udziału w rzeczy, jaki będzie przysługiwał jednemu z małżonków w majątku wspólnym po rozwodzie. Co więcej, w czasie trwania małżeństwa nie można nawet żądać podziału majątku wspólnego.

W chwili orzeczenia rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że małżonkowie uzyskują równe udziały w majątku wspólnym. Jeżeli małżonkowie nie pozostają w konflikcie, a udziały w majątku wspólnym nie są przez nich kwestionowane, mogą złożyć wniosek o podział majątku wspólnego wraz z pozwem rozwodowym. Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o.:

„Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

Alternatywą dla podziału majątku wspólnego przez sąd, jest umowa notarialna,
w której można podzielić majątek wspólny po sądowym rozwiązaniu małżeństwa. Droga ta jest jednak niedopuszczalna w sytuacji, gdy małżonkowie pozostają w konflikcie, co do rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, lub wysokości udziałów należnych poszczególnym małżonkom.

Dowody do sprawy o  podział majątku wspólnego.

Postępowanie dowodowe, w postępowaniu o podział majątku wspólnego, ma przede wszystkim na celu wykazanie, jakie rzeczy wchodzą w skład tego majątku. Zatem, oprócz dokumentów urzędowych, tj. odpisów ksiąg wieczystych, decyzji administracyjnych, pomocne mogą okazać się umowy cywilnoprawne lub faktury. Może zachodzić także kwestia dotycząca ustalenia, z czyjego majątku odrębnego pochodziły środki na zakup rzeczy, które weszły następnie do majątku wspólnego. W takich przypadkach niezbędnym dowodem mogą okazać się zeznania świadków.

Koszty sądowe.

opłata od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1000 zł. Jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, sąd pobiera opłatę
w kwocie 300 zł.

Instytucje prawa rodzinnego wymagają, oprócz znajomości przepisów
i orzecznictwa, także wiedzy praktycznej wyniesionej z sali rozpraw. Kancelaria zapewnia pełną obsługę na każdym etapie postępowania, począwszy od porad prawnych, przygotowania odpowiednich pozwów lub wniosków, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi, zarówno na rzecz klientów indywidualnych, firm, a także stowarzyszeń i fundacji. Nasze usługi realizujemy poprzez:

Porady prawne

Każda porada prawna w Kancelarii poprzedzona jest obszernym wywiadem, podczas którego możemy poznać Państwa potrzeby i dopasować do nich, jak najlepsze rozwiązanie.

Zastępstwo procesowe

Część spraw prowadzonych przez Kancelarię kończy się w sądzie, co wynika zarówno z tego, że strony często nie mogą osiągnąć porozumienia, ale także z konieczności prowadzenia postępowania dla osiągnięcia określonych skutków prawnych, jak np. w sprawach o zasiedzenie.

Szkolenia

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi znać aktualnie obowiązujące przepisy i dostosowywać do nich prowadzoną działalność.