Skip to main content

Rozwody Kraków

Rozwody Kraków – Rozwód to całkowite zerwanie więzi prawnych z dotychczasowym partnerem. Efekt ten można uzyskać dwiema drogami, tj. krótszą poprzez złożenie pozwu z wnioskiem o nieorzekanie o winie, lub dłuższą, kiedy to sąd będzie oceniał, który z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Wybór jednej z tych opcji, w zależności od wyniku sprawy, może mieć wpływ na powstanie uprawnień alimentacyjnych w przyszłości. Niezależnie od powyższego, sąd w wyroku rozwodowym jest władny do ustalenia władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i uregulowania z nim kontaktów, ustalenia, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, a nawet orzec o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania, czy podziale majątku wspólnego.

Rozwód Kraków – bez orzekania o winie.

Aby uzyskać wyrok rozwodowy, bez orzekania o winie, konieczne jest spełnienie łączne dwóch przesłanek. Po pierwsze, żadna ze stron nie może wnosić o ustalenie winy rozpadu pożycia. Jeżeli jedna strona wniesie pozew rozwodowy bez orzekania o winie, a pozwany zażąda jej ustalenia, to sąd będzie związany wnioskiem drugiej strony. Po drugie, sąd musi ustalić, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego to stan, gdy nie można już oczekiwać, aby małżonkowie powrócili do wspólnego życia. Ustalenie braku istnienia ww. więzi, to kluczowe zadanie w procesie.

Cechą pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest szybkość postępowania. Dobrze skonstruowany przez radcę prawnego pozew, zawierający odpowiednie wnioski dowodowe, w większości przypadków umożliwia zakończenie sprawy rozwodowej na jednym posiedzeniu sądu, bez konieczności przesłuchiwania świadków! Taka forma rozwodu jest najmniej absorbująca emocjonalnie, gdyż nie ma w niej potrzeby angażowania członków rodziny lub znajomych do składania zeznań w sądzie. Tym samym tajemnice małżeńskie „nie wychodzą na światło dzienne”.

Rozwody Kraków – Obowiązek alimentacyjny w przypadku nieorzekania o winie lub ustalenia winy obu stron.

O obowiązkach alimentacyjnych byłych małżonków traktuje art. 60 k.r.o., zgodnie, z którym:

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia
i który 
znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym uprawnionego.

Zgodnie z cytowanym przepisem, gdy sąd nie orzekał o winie, lub orzekł, że każdy z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego, to po rozwodzie małżonkowie będą zobowiązani względem siebie do ponoszenia tzw. obowiązku alimentacyjnego. Roszczenie o zapłatę alimentów zaktualizuje się tylko wtedy, gdy jeden z małżonków będzie w niedostatku. Niedostatek to stan, w którym były małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Są to więc wszelkiego rodzaju sytuacje, gdy były małżonek nie może zarobkować z powodu choroby, braku wykształcenia lub doświadczenia, np. dlatego, że przez cały okres związku zajmował się domem i dziećmi zamiast pracą zawodową. Usprawiedliwione potrzeby zaś to takie, których zaspokojenie umożliwi uprawnionemu normalne warunki bytowania, zgodnie z jego stanem zdrowia i wiekiem.

Obowiązek alimentowania byłego małżonka powstanie tylko wtedy, gdy uprawniony nie ma krewnych, lub jego krewni nie są w stanie wypełnić tego obowiązku. Ponadto pamiętać należy o § 3 przywołanego przepisu, zgodnie z którym po zawarciu związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną do alimentów, obowiązek alimentacyjny wygasa. Podobnie do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego dojdzie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Rozwody Kraków – z orzekaniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie oparty jest o system zero – jedynkowy. Oznacza to, że sąd orzeknie o tym, że jeden z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia, jeżeli drugiemu winy przypisać nie można w jakiejkolwiek części. Jeżeli jednak okaże się, że jeden małżonek zawinił w 90 %, a drugi tylko w 10%, to sąd orzeknie, że oboje małżonkowie winni są rozkładu pożycia! Wina w sprawie rozwodowej nie jest stopniowalna, nie można zatem przyjąć, że ten, kto zawinił w większym stopniu, jest winny całego rozpadu małżeństwa. Jeżeli sąd ustali, że oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego, to skutki takiego wyroku będą analogiczne, jak w przypadku wydania wyroku, w którym nie ustala się winy.

Rozwody Kraków – Obowiązek alimentacyjny w przypadku ustalenia winy.

Ustalenie Winy w rozkładzie pożycia jest elementem o niebagatelnym znaczeniu, o czym stanowi wprost art. 60 § 2 k.r.o., zgodnie, z którym:

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

O ile w przypadku nieorzekania o winie kluczowe dla zasądzenia alimentów było ustalenie stanu niedostatku, to w razie orzeczenia o winie sąd będzie sprawdzał, czy doszło do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Przykładowo, jeżeli okaże się, że w czasie trwania małżeństwa jeden z małżonków rozpoczął studia zaoczne, a po rozwodzie go na nie nie stać, to sąd zasądzi w tym zakresie alimenty od winnego małżonka.

Zasada ta została dobrze podsumowana w wyroku krakowskiego sądu apelacyjnego:

Podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem
i codzienną troską o córkę, a mąż, pracując zawodowo, miał dostarczać środków utrzymania dla rodziny, w sytuacji, kiedy niepracująca żona na skutek rozwodu tych środków zostaje pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskiwanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa. W tych okolicznościach powód, uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest obowiązany ją alimentować.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 18 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 5/15)

Jak wynika z powyższego, ustalenie winy za rozpad pożycia małżeńskiego ma kolosalne znaczenie. Dla małżonka niewinnego będzie to przede wszystkim szansa nie tylko na to, aby po rozwodzie móc żyć na podobnym poziomie, jak w czasie małżeństwa, ale i przede wszystkim, aby uzyskać wyrównanie finansowe za nakład pracy poświęcony na dom i rodzinę, kosztem własnego życia zawodowego.

Rozwody Kraków – z orzekaniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie oparty jest o system zero – jedynkowy. Oznacza to, że sąd orzeknie o tym, że jeden z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia, jeżeli drugiemu winy przypisać nie można w jakiejkolwiek części. Jeżeli jednak okaże się, że jeden małżonek zawinił w 90 %, a drugi tylko w 10%, to sąd orzeknie, że oboje małżonkowie winni są rozkładu pożycia! Wina w sprawie rozwodowej nie jest stopniowalna, nie można zatem przyjąć, że ten, kto zawinił w większym stopniu, jest winny całego rozpadu małżeństwa. Jeżeli sąd ustali, że oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego, to skutki takiego wyroku będą analogiczne, jak w przypadku wydania wyroku, w którym nie ustala się winy.

Obowiązek alimentacyjny w przypadku ustalenia winy.

Ustalenie Winy w rozkładzie pożycia jest elementem o niebagatelnym znaczeniu, o czym stanowi wprost art. 60 § 2 k.r.o., zgodnie, z którym:

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

O ile w przypadku nieorzekania o winie kluczowe dla zasądzenia alimentów było ustalenie stanu niedostatku, to w razie orzeczenia o winie sąd będzie sprawdzał, czy doszło do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Przykładowo, jeżeli okaże się, że w czasie trwania małżeństwa jeden z małżonków rozpoczął studia zaoczne, a po rozwodzie go na nie nie stać, to sąd zasądzi w tym zakresie alimenty od winnego małżonka.

Zasada ta została dobrze podsumowana w wyroku krakowskiego sądu apelacyjnego:

Podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem
i codzienną troską o córkę, a mąż, pracując zawodowo, miał dostarczać środków utrzymania dla rodziny, w sytuacji, kiedy niepracująca żona na skutek rozwodu tych środków zostaje pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskiwanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa. W tych okolicznościach powód, uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest obowiązany ją alimentować.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 18 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 5/15)

Jak wynika z powyższego, ustalenie winy za rozpad pożycia małżeńskiego ma kolosalne znaczenie. Dla małżonka niewinnego będzie to przede wszystkim szansa nie tylko na to, aby po rozwodzie móc żyć na podobnym poziomie, jak w czasie małżeństwa, ale i przede wszystkim, aby uzyskać wyrównanie finansowe za nakład pracy poświęcony na dom i rodzinę, kosztem własnego życia zawodowego.

Rozwody Kraków – Nasza kancelaria udziela wsparcia prawnego w tym trudnym czasie i pomoże w tym trudnym procesie.