Skip to main content

Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – Przed złożeniem pozwu rozwodowego należy zadać sobie pytanie, czy sąd w ogóle będzie miał możliwość rozwiązać małżeństwo. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, trzeba wiedzieć, jakie są przesłanki istnienia małżeństwa. Sąd w każdej sprawie rozwodowej bada istnienie trzech więzi – duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wieź duchowa, polega na występowaniu pomiędzy małżonkami uczuć. Więź fizyczna, to dzielenie wspólnego łoża, zaś więź gospodarcza polega na wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, czyli partycypowaniu w kosztach utrzymania domu. Aby rozwiązać małżeństwo przez rozwód, sąd musi ustalić, że pomiędzy małżonkami doszło do ustania wszystkich z ww. więzi w sposób zupełny i trwały.

Zobacz także: rozwody Kraków, nierówny podział majątku po rozwodzie.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – Jak przygotować pozew rozwodowy?

Przygotowując pozew rozwodowy należy pamiętać, że jest to przede wszystkim pismo procesowe, które spełnić musi szereg obostrzeń wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Aby spełnić tzw. wymogi formalne, w pozwie należy oznaczyć:

 • sąd, do którego pozew jest składany. Każdorazowo w sprawie rozwodowej będzie to sąd okręgowy. Zgodnie z art. 41 k.p.c pozew należy złożyć w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli w tym okręgu mieszka jeszcze którykolwiek z małżonków. Jeżeli strony nie mieszkają już w tym okręgu, to pozew składa się do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. Pamiętać należy, że składając pozew, należy także oznaczyć wydział sądu. W sprawie rozwodowej będzie to wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • imiona i nazwiska stron,
 • rodzaj pisma. W tym przypadku będzie to pozew o rozwód,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia. Pod tym pojęciem kryją się tzw. wnioski procesowe. Głównym z nich jest rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy drugiego z małżonków. Strony mogą składać także inne wnioski, np. co do konieczności przeprowadzenie dowodów, zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego etc. Jeżeli strony widzą możliwość polubownego zakończenia sporu, to mogą wnioskować o skierowaniu ich na mediację. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,
 • uzasadnienie z powołaniem dowodów. W tym miejscu należy szczegółowo wskazać przyczyny orzeczenia rozwodu, opisać winę małżonka, określić kto będzie sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem stron, w jaki sposób będą realizowane kontakty, w jakiej wysokości mają być zasądzone alimenty oraz w jaki sposób strony mają korzystać ze wspólnego mieszkania,
 • podpis,
 • załączniki.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Małżonek wnoszący pozew musi podjąć decyzję, czy chce ustalić wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, winę obojga małżonków, czy nie ustalać winy w ogóle. Decyzja co do ustalania winy, ma kluczowe znaczenie w sprawach rozwodowych, od niej zależy bowiem to, jak cały proces będzie wyglądał. Nie ulega wątpliwości, że procesy, w których ustala się, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, należą do najbardziej emocjonalnych spraw sądowych, a przez to najtrudniejszych. Wynika to z konieczności unaocznienia sądowi winy drugiego małżonka, a więc wszystkich tych zachowań, które doprowadziły do zerwania więzi małżeńskich.

 

Odmiennie jest w sytuacji, gdy strony nie decydują się na orzekanie o winie. Małżonkowie nie muszą przypominać sobie wszystkich krzywd, jakie nawzajem sobie wyrządzili. Pozew pozbawiony jest elementów emocjonalnych i sprowadza się de facto do ustalenia zerwania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W sprawach rozwodowych bez orzekania o winie sąd zwykle nie przesłuchuje świadków, dlatego cała sprawa może być zakończona, bez konieczności angażowania osób postronnych, nawet na jednej rozprawie. Nie oznacza to jednak, że rozwód bez orzekania o winie będzie w każdym przypadku najlepszym wyborem. Ustalenie winy rozkładu pożycia może mieć w przyszłości znaczenie dla sprawy o alimenty, dlatego przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego warto rozważyć tę opcję.

 

Wbrew powszechnie funkcjonującemu przekonaniu, ustalenie winy w rozkładzie małżeństwa, nie polega na ocenie, który z małżonków winny jest bardziej, a który mniej. Wina w tym sensie nie jest stopniowalna, co oznacza, że sąd nie orzeknie winy jednego małżonka, gdy drugi odpowiadał za rozpad małżeństwa w małej części. Przykładowo, jeżeli mąż poniżał żonę publicznie, a ta dopuściła się zdrady małżeńskiej, to stwierdzić należy, że do rozpadu małżeństwa doszło z winy obu stron. Sąd nie postrzega zdrady małżeńskiej, jako zachowania, które należy ocenić bardziej negatywnie niż inne. Dlatego, jeżeli da się wykazać, że drugi z małżonków (powód), w jakimkolwiek stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa, to sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Jakie skutki niesie ustalenie wyłącznej winy małżonka?

Ustalenie w wyroku orzekającym rozwód, że za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego winny jest tylko jeden małżonek, umożliwia małżonkowi niewinnemu dochodzenie alimentów. Podstawę tego roszczenia stanowi art. 60§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa jest zobowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Co to oznacza?

W sytuacji, gdy rozwód zostanie orzeczony z ustaleniem winy jednego małżonka, to małżonek niewinny może żądać, aby małżonek winny pokrył te wydatki, na które po rozwodzie nie może sobie pozwolić. Ustawodawca wskazuje wyraźnie, że chodzi tu o tzw. usprawiedliwione wydatki. Przykładowo, jeżeli małżonek niewinny przed orzeczeniem rozwodu uczęszczał na prywatne lekcje angielskiego, a po rozwodzie nie stać go na nie, to małżonek winny może zostać zobowiązany do pokrywania tych kosztów. Pamiętać należy, że obowiązek alimentacyjny małżonka winnego nie jest limitowany czasowo. Jeżeli małżonek niewinny nie zawrze nowego związku małżeńskiego, to będzie mógł żądać od małżonka winnego alimentów nawet do końca życia.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – Kiedy żądać od sądu orzeczenia winy?

Na powyższe pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Choć ustalenie winy małżonka w wyroku może nieść ze sobą korzystne skutki natury majątkowej w przyszłości, to praktyka pokazuje, że nie jest to głównym motywem działania małżonków niewinnych. Celem tego rodzaju postępowań jest transparentność. Orzeczenie winy ma na celu potwierdzenie tego, że małżeństwo rozpadło się tylko i wyłącznie przez jednego z małżonków, drugiemu zaś nie sposób przypisać odpowiedzialności w żadnym zakresie. Jeżeli składający pozew jest pewny winy pozwanego, jednocześnie nie jest w stanie dostrzec w swoim zachowaniu żadnych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, to niewątpliwie może żądać rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem winy małżonka. Jednakże w sytuacji, gdy każda ze stron przyczyniła się do tego, że małżeństwo nie przetrwało, to żądanie ustalenia winy drugiej strony nie odniesie skutku. Należy mieć to na uwadze, decydując się na wytoczenie powództwa, gdyż często po kilkuletnim, trudnym procesie, dochodzi do orzeczenia winy obu stron.

Ile kosztuje sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie?

Samo wniesienie pozwu nie inicjuje postępowania sądowego. Sąd zajmie się tylko pozwem, który został należycie opłacony. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli z żądaniem rozwodu występuje małżonek, którego nie stać na pokrycie kosztów postępowania, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Takie samo uprawnienie przysługuje osobie, której nie stać na pokrycie kosztów profesjonalnego pełnomocnika, tj. radcy prawnego. Strona zwolniona od kosztów sądowych nie ponosi ich  wcale. Pamiętać jednak należy, że zwolnienie od kosztów sądowych nie obejmuje zwolnienia od zwrotu drugiej stronie kosztów zastępstwa procesowego, w razie wygrania przez nią sprawy.

Na koszty postępowania wpływ ma także to, czy strona reprezentuje się sama, czy jest zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika. W sprawach rozwodowych nie ma obowiązku zastępowania strony przez radcę prawnego lub adwokata. Strona może reprezentować się sama. Jednakże postępowanie rozwodowe nie polega tylko na tym, by uzyskać rozwód. Sprawa o rozwód to kilka spraw połączonych w jedno postępowanie. W wyroku sąd orzeka rozwód ze wskazaniem, kto ponosi winę rozkładu pożycia, ponadto orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron i reguluje z nim kontakty, ustala wysokość alimentów, a nawet może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. W sprawie rozwodowej dopuszczalne jest także dokonanie podziału majątku wspólnego. Wszystkie powyższe czynniki oraz stopień skomplikowania sprawy, wpływają na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Ustawodawca nie uregulował w sposób “sztywny” cen za zastępstwo procesowe, dlatego są one ustalane z każdym Klientem indywidualnie.

Zobacz także:

 1. Pozew o alimenty
 2. Alimenty na żonę
 3. Jak ustalić wysokość alimentów?
 4. Pozbawienie praw rodzicielskich – alimenty
 5. Podwyższenie alimentów
 6. Alimenty na dziecko
 7. Rozwody Kraków
 8. Nierówny podział majątku po rozwodzie
 9. Nadużywanie władzy rodzicielskiej
 10. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

 

Umów bezpłatną konsultację

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.