Skip to main content

Wypadek w pracy odszkodowania: Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy, przysługuje odszkodowanie. Warto wiedzieć, że ustawodawca w art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wskazał, jakie cechy musi mieć zdarzenie, by można je było zakwalifikować, jako wypadek przy pracy. Zgodnie z powyższym, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych. Co istotne, wszystkie przesłanki muszą wystąpić łącznie, a brak którejkolwiek z nich przesądza o tym, że roszczenie pracownika będzie bezskuteczne.

Wypadek w pracy – odszkodowania – komu przysługuje?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Pracodawcy są zobowiązani do ubezpieczenia swoich pracowników od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Składki na ubezpieczenie od wypadków przy pracy są opłacane do ZUS. Zatem osoba, która wykonuje pracę “na czarno”, w razie wypadku przy pracy, nie jest uprawniona do dochodzenia jednorazowego odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy

Podstawowym warunkiem, aby pracownik mógł ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jest udowodnienie, że do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą lub w miejscu pracy. Wypadki przy pracy mogą obejmować urazy ciała, choroby zawodowe lub inne szkody wynikające z wykonywania obowiązków związanych z pracą.

W przypadku wypadku przy pracy pracownik może mieć prawo do różnych form odszkodowania, w tym:

 1. Renty lub zasiłku chorobowego – w przypadku czasowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, który wpływa na zdolność do pracy.
 2. Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – wypłacane jako jednorazowa suma lub w formie renty.
 3. Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji – obejmuje pokrycie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w wyniku wypadku przy pracy.
 4. Zadośćuczynienia dla rodzin w przypadku śmierci pracownika – wypłacane rodzinie pracownika, który zginął w wyniku wypadku przy pracy.

Jeśli pracownik doznał wypadku przy pracy, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy i skonsultować się z lekarzem w celu udokumentowania obrażeń. Następnie może skorzystać z procedury ubiegania się o odszkodowanie lub zasiłek chorobowy w ZUS.

ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie prawa do odszkodowania w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Poszkodowanemu przysługuje prawo do odwołania od decyzji w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej jest formą rekompensaty przysługującej pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub zachorował w wyniku narażenia na szkodliwe warunki pracy, lub szkodliwe czynniki zawodowe. Choroby zawodowe to schorzenia, które są wynikiem długotrwałej ekspozycji na substancje toksyczne, niebezpieczne warunki pracy lub wykonywanie konkretnych zawodów, które są związane z ryzykiem zdrowotnym.

Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej ma na celu wyrównanie strat i cierpień, jakie pracownik poniósł w wyniku choroby zawodowej.

Wypadek w pracy – odszkodowania – Jak ustalana jest kwota jednorazowego odszkodowania z tego tytułu?

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy zależy od różnych czynników, takich jak: rodzaj i stopień uszkodzeń, skutki wypadku, wiek poszkodowanego oraz zasady ubezpieczenia.

W Polsce odszkodowania w przypadku wypadków przy pracy są regulowane przez przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą ustawą, jednorazowe odszkodowanie przyznawane jest w następujących przypadkach:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu: Odszkodowanie jest ustalane na podstawie stopnia uszkodzenia ciała i przypisanego mu stopnia inwalidztwa. Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od procentowego określenia stopnia inwalidztwa.
 • śmierci pracownika: W przypadku śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy, odszkodowanie może być wypłacane rodzinie lub osobom uprawnionym zgodnie z przepisami Ustawy.

Odszkodowanie jest obliczane na podstawie przepisów i taryf określonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które ubezpieczało pracownika od wypadków przy pracy.

Od 1 kwietnia 2023 roku obowiązują wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł. O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.

wypadek w pracy odszkodowania

Wypadek w pracy – odszkodowania – jak otrzymać?

Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, należy podjąć odpowiednie kroki i postępować zgodnie z procedurami ustalonymi przez polskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Oto ogólny przewodnik, jak to zrobić:

 1. Zgłoszenie wypadku: Jeśli doznałeś wypadku przy pracy, niezwłocznie powiadom swojego pracodawcę o zdarzeniu. Wypadki powinny być zgłaszane natychmiast, a w niektórych przypadkach określony jest określony czas na zgłoszenie (np. 24 godziny).
 2. Szukaj pomocy medycznej: Jeśli wymaga tego stan twojego zdrowia, udaj się do najbliższego ośrodka medycznego, aby uzyskać odpowiednią opiekę lekarską i dokumentację medyczną potwierdzającą uraz.
 3. Sporządzenie dokumentacji: Zachowaj wszelką dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy, taką jak korespondencja e-mailowa z pracodawcą, dokumenty medyczne, świadkowie itp. Dokumentacja ta może być przydatna podczas procesu ubiegania się o odszkodowanie.
 4. Skonsultuj się z lekarzem orzecznikiem: Może być konieczne przeprowadzenie badań przez lekarza orzecznika ZUS w celu potwierdzenia związku między wypadkiem a obrażeniami.
 5. Zgłoszenie do ZUS: Pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek do ZUS, ale warto upewnić się, że zgłoszenie zostało dokonane. ZUS zajmuje się sprawami związanymi z ubezpieczeniem od wypadków przy pracy i oceną uszczerbku na zdrowiu.
 6. Wypełnienie wniosku: Wypełnij wniosek o przyznanie odszkodowania i zasiłku chorobowego w ZUS. Wniosek ten musi zawierać odpowiednie informacje dotyczące wypadku i szkody.
 7. Ocena i decyzja ZUS: ZUS dokona oceny zgłoszenia i podejmie decyzję dotyczącą przyznania odszkodowania. W przypadku pozytywnej decyzji odszkodowanie zostanie wypłacone.
 8. Skorzystanie z prawa do odwołania: W przypadku niekorzystnej decyzji ZUS, masz prawo odwołać się od tej decyzji i skorzystać z procedury odwoławczej.
 9. Prawna pomoc: Jeśli czujesz się niepewny lub nie wiesz, jak postępować, skonsultuj się z naszą Kancelarią. Pomożemy Ci w procesie ubiegania się o odszkodowanie i świadczenia.

wypadek w pracy odszkodowania

Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie?

Koszty związane z prowadzeniem sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy mogą się znacznie różnić i zależą od kilku czynników, takich jak:

 1. Rodzaj uszkodzeń i skomplikowania sprawy: Jeśli w wyniku wypadku przy pracy doszło do poważnych obrażeń, które wymagają długotrwałego leczenia i rehabilitacji, a także prowadzenia ekspertyz medycznych, koszty sprawy mogą być wyższe.
 2. Wartość odszkodowania: Wyższa wartość odszkodowania może wpłynąć na koszty, ponieważ często wynagrodzenie prawnika może być uzależnione od wysokości przyznanego odszkodowania.
 3. Wynagrodzenie prawnika: Koszty związane z wynagrodzeniem prawnika mogą różnić się w zależności od doświadczenia, renomy i lokalizacji prawnika.
 4. Czas trwania sprawy: Im dłużej trwa sprawa, tym wyższe mogą być koszty związane z jej prowadzeniem.

W przypadku spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy koszty mogą być różne. Kancelaria stosuje różne modele rozliczeń z Klientami. Niektórzy Klienci zainteresowani są opłacaniem stałej stawki godzinowej, inni wolą umowę o wynagrodzenie procentowe lub jedną kwotę za prowadzenie całej sprawy.

Zobacz także:

 1. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
 2. Odszkodowania komunikacyjne
 3. Dopłaty do odszkodowań
 4. Odszkodowania powypadkowe
 5. Odszkodowanie z OC sprawcy
 6. Odszkodowanie
 7. Nierówny podział majątku po rozwodzie
 8. Alimenty na dziecko
 9. Pozew o alimenty
 10. Co to jest spadek?

 

Umów bezpłatną konsultację

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.