Skip to main content

Spadek to termin używany w kontekście prawa cywilnego i dotyczący dziedziczenia majątku po zmarłym przez spadkobierców. Spadek jest zasadniczo zbiorem praw i obowiązków, które zmarły miał w momencie swojej śmierci. Dziedziczony jest przez spadkobierców, czyli osoby wskazane w testamencie lub zgodnie z ustawowymi zasadami dziedziczenia.

Nabycie spadku odbywa się w formalnej procedurze, w której spadkobiercy zgłaszają swój udział w spadku i akceptują albo odrzucają dziedziczenie. Nabycie spadku może być dokonywane także przed notariuszem. Jednakże notarialne poświadczenie praw do spadku będzie wyłączone, jeżeli dochodzi do dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych lub przy sporządzeniu aktu  brak jest wszystkich spadkobierców.

Zobacz także: dział spadku, odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

spadek -dziedziczenie

Na czym polega postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe ma na celu uregulowanie spraw związanych z dziedziczeniem po zmarłej osobie, a w szczególności tego, kto jest spadkobiercą i jakie składniki stanowią spadek.

Procedura ta zaczyna się od złożenia do sądu, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przez jednego z zainteresowanych w postępowaniu spadkowym (np. spadkobiercę lub wierzyciela), wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

W toku postępowania spadkowego sąd zbiera informacje na temat składu spadku, ustala spadkobierców i ich udziały w spadku, a także rozstrzyga o ewentualnych roszczeniach wierzycieli zmarłego. Po zakończeniu postępowania sąd wydaje postanowienie, które potwierdza dziedziczenie i ustala spadkobierców, a także stanowi o przysługujących im udziałach w spadku.

Spadek – Kiedy dochodzi do dziedziczenia?

Dziedziczenie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, która nazywana jest otwarciem spadku. Jeśli zmarły nie sporządził testamentu, spadek przypada spadkobiercom wyznaczonym na podstawie ustawy, która reguluje kwestie dziedziczenia. Warto podkreślić, że do dziedziczenia uprawnione są tylko te osoby, które żyły w chwili otwarcia spadku. Ustawodawca przewiduje, że spadkobiercą może być także osoba poczęta, lecz jeszcze nienarodzona, pod warunkiem że urodzi się żywa. W sytuacji, gdy którykolwiek ze spadkobierców ustawowych nie dożył otwarcia spadku, wtedy część spadku, która by mu przypadała, przechodzi na jego dzieci.

Zgodnie z prawem spadkowym, do dziedziczenia spadku dochodzi nijako automatycznie w chwili śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy nabywają wówczas prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem. Aby formalnie objąć spadek, należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

W przypadku, gdy zmarły sporządził testament, dziedziczenie spadku następuje zgodnie z jego postanowieniami. Testament może zawierać różne instrukcje dotyczące dziedziczenia, np. wskazać spadkobierców, podzielić majątek, przekazać poszczególne rzeczy konkretnej osobie lub fundacji.

spadek co wchodzi w skład?

Co wchodzi w skład spadku?

Do spadku zalicza się cały majątek pozostawiony przez osobę zmarłą w momencie otwarcia spadku. Oznacza to, że spadkobiercy dziedziczą wszystkie aktywa (takie jak nieruchomości, samochody, pieniądze, akcje, obligacje, dzieła sztuki, biżuteria itp.) oraz pasywa (takie jak długi, zobowiązania, należności itp.), które były własnością osoby zmarłej w momencie jej śmierci.

Do spadku mogą także należeć prawa majątkowe, np. prawa do emerytur, rent, prawo do spadku po innej osobie, a także prawa do roszczeń majątkowych, np. odszkodowania, zwroty podatków itp.

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tej zasady, np. zapisy testamentowe, darowizny, umowy o dożywocie itp., które mogą wpłynąć na to, jakie elementy majątku będą przekazywane spadkobiercom.

Zasady dziedziczenia w prawie spadkowym – dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie ustawowe to zasada, która obowiązuje w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub, gdy testament ten został uznany za nieważny. W takim przypadku dziedziczenie odbywa się na mocy przepisów ustawowych, które określają, kto jest spadkobiercą i jaka jest kolejność dziedziczenia. Zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, spadkobiercami są najbliżsi krewni zmarłego, tj. dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni. Dziedziczenie następuje według tzw. linii pokrewieństwa, co oznacza, że najbliżsi krewni dziedziczą z pierwszeństwem przed dalszymi krewnymi. Jeżeli jeden ze spadkobierców ustawowych nie dożył otwarcia spadku, to udział spadkowy, który by mu przypadł dziedziczą dzieci spadkodawcy

W przypadku dziedziczenia ustawowego wielkość dziedziczonej części zależy od liczby spadkobierców oraz od ich stopnia pokrewieństwa. Małżonek spadkodawcy dziedziczy spadek we wszystkich grupach, z tym że jego udział jest różny. W pierwszej grupie małżonek dziedziczy z dziećmi spadkodawcy. Jego udział w spadku wynosi nie mniej niż 1/4 całości spadku. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy wynosi połowę spadku.

W przypadku braku dzieci spadkodawcy spadkobiercami są rodzice spadkodawcy, a w przypadku braku rodziców, rodzeństwo lub dalsi krewni. Dopiero gdy brak jest zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa, i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

W ostatniej kolejności dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa. Powołanie tych ostatnich do dziedziczenia nastąpi tylko wtedy, gdy do dziedziczenia po zmarłym nie pozostało dziecko spadkodawcy, małżonek, krewni ani dzieci małżonka spadkodawcy.

Często zdarzają się sytuacje, gdy pomimo pozostawienia przez spadkobiercę testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Przypadek taki ma miejsce wtedy, gdy spadkobiercy powołani w testamencie do dziedziczenia odrzucą spadek. W świetle przepisów prawa sytuacja taka nie różni się od tej, gdy spadkodawca w ogóle nie pozostawia testamentu.

Zasady dziedziczenia w prawie spadkowym – dziedziczenie testamentowe.

Dziedziczenie testamentowe to forma dziedziczenia, w której zmarły określa w testamencie, kto ma dziedziczyć jego majątek, jakie mają być udziały spadkobierców oraz w jaki sposób mają być rozdzielone poszczególne aktywa w ramach spadku.

W przeciwieństwie do dziedziczenia ustawowego dziedziczenie testamentowe umożliwia zmarłemu dokonanie szczegółowych ustaleń co do rozdziału jego majątku, które wykraczają poza zasady ustawowe. Może to obejmować przekazanie poszczególnych przedmiotów lub kwot pieniężnych konkretnym osobom, ustanowienie zapisów na rzecz organizacji charytatywnych lub innych instytucji, wyznaczenie opiekunów dla dzieci, itp.

Kodeks cywilny w Polsce przewiduje następujące rodzaje testamentów:

 • testament własnoręczny (holograficzny) – jest sporządzony przez spadkodawcę osobiście, na piśmie, własnoręcznie datowany i podpisany przez niego. Wymagany jest jedynie podpis spadkodawcy, a nie podpisy świadków,
 • testament notarialny – jest sporządzany w obecności notariusza, w formie aktu notarialnego. Testament notarialny może być przydatny w przypadku, gdy spadkodawca nie jest w stanie osobiście napisać testamentu własnoręcznie, lub gdy chce uniknąć sporów dotyczących jego treści,
 • testament allograficzny – spadkodawca sporządza testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Następnie ww. osoby sporządzają protokół z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.

Spadek – Zapis testamentowy.

Zapis testamentowy to zapis, który zawarty jest w testamencie i określa, komu i w jakiej formie mają zostać przekazane określone dobra lub środki. Zapis taki może dotyczyć zarówno przedmiotów materialnych (np. nieruchomości, samochodów, dzieł sztuki), jak i niematerialnych (np. praw autorskich, długów).

Zapis testamentowy a polecenie testamentowe to dwa różne pojęcia w kontekście prawa spadkowego. Zapis testamentowy to określenie w testamencie, że określony przedmiot, np. nieruchomość, dzieło sztuki, pieniądze lub inne dobra, mają zostać przekazane osobie lub osobom wskazanym w testamencie. Zapis taki stanowi dyspozycję majątkową, która musi być zrealizowana zgodnie z treścią testamentu.

Natomiast polecenie testamentowe to wyrażenie woli osoby zmarłej, w którym zobowiązuje ona swojego spadkobiercę, lub inną osobę do wykonania pewnego działania lub zachowania się w określony sposób. Polecenie testamentowe nie jest dyspozycją majątkową, a jedynie wyrażeniem woli, które nie jest obowiązkowe do wykonania przez spadkobiercę, ale spoczywa na nim moralny obowiązek spełnienia takiego polecenia.

W praktyce oznacza to, że zapis testamentowy ma charakter obligatoryjny, a polecenie testamentowe ma charakter fakultatywny i spadkobierca ma prawo, ale nie obowiązek, spełnić takie polecenie.

Przyjęcie spadku wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza?

W terminie 6 miesięcy, od dnia uzyskania informacji o tytule swojego powołania do spadku, spadkobierca może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przyjmując spadek, spadkobierca może wejść w pełnię praw i obowiązków zmarłego lub ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że osoba dziedzicząca bez zastrzeżeń i ograniczeń akceptuje cały spadek, wraz z jego aktywami i pasywami oraz zobowiązaniami i długami, które były związane z majątkiem spadkowym.

Przyjęcie spadku wprost wiąże się z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania spadkowe. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada swoim majątkiem za długi związane ze spadkiem.

Jeśli osoba nie jest pewna, czy spadek jest korzystny, może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku “z dobrodziejstwem inwentarza”. W takim przypadku spadkobierca przyjmuje spadek tylko do wartości aktywów spadkowych, nie odpowiada za długi przekraczające wartość spadku.

Jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ww. terminie, to z ustawy przyjmuje spadek z ograniczeniem swojej odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza).

Spadek – Jak uniknąć długów? – odrzucenie spadku.

Aby uniknąć dziedziczenia długów spadkowych, warto wiedzieć, że spadkobiercy nie dziedziczą po zmarłym wszystkich jego długów bez wyjątku. Istnieją pewne zasady, które mogą ograniczyć odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe. Oto kilka sposobów, które mogą pomóc w uniknięciu dziedziczenia długów spadkowych:

 • Odrzucenie spadku (zrzeczenie się spadku) – Spadkobiercy mają prawo odrzucić spadek, jeśli nie chcą dziedziczyć długów spadkowych. Odrzucenie spadku musi nastąpić w określonym czasie i zgodnie z określonymi procedurami.
 • Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza – Spadkobiercy mają prawo dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkowe nie może przekroczyć wartości spadku.
 • Wykorzystanie zapisów testamentowych – W testamencie można dokonać zapisów, które pozwolą ograniczyć dziedziczenie rzeczy obciążonych przez spadkobierców.
 • Zrzeczenie się dziedziczenia – Dopuszczalne jest zawarcie z przyszłym spadkodawcą umowy, na podstawie której przyszły spadkobierca i jego dzieci zostaną wyłączone od dziedziczenia.

W jakim sądzie prowadzi się sprawę spadkową?

Sprawy spadkowe prowadzone są przez sądy powszechne, którymi w pierwszej instancji są sądy rejonowe. W zależności od miejsca zamieszkania zmarłego właściwy będzie sąd rejonowy dla jego ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu stałego. W przypadku, gdy zmarły nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski, lub miejsca tego nie da się ustalić, właściwy będzie sąd rejonowy dla położenia majątku spadkowego.

Spadek – Kto ponosi odpowiedzialność za długi?

Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą spadkobiercy od chwili otwarcia spadku. Jednakże ważne jest to, czy spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu spadku. Do czasu złożenia tego oświadczenia, spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem.

Od chwili przyjęcia spadku wprost, spadkobiercy odpowiadają solidarnie, co oznacza, że wierzyciel może żądać spłaty długu od każdego ze spadkobierców w całości lub w części. W przypadku, gdy spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy odpowiadają tylko za długi do wysokości wartości spadku.

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku opłata od wniosku wynosi 100 zł. Taką opłatę będzie musiała uiścić każda osoba, która przyjmuje spadek. W sprawie o dział spadku opłata od wniosku wynosi 500 zł, jednakże jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału spadku, wtedy wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Jeżeli dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, pobierana jest jedna opłata w kwocie 1000 zł.

Koszt sprawy spadkowej zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar i złożoność majątku, liczba spadkobierców, rodzaj spadku (testamentowy lub ustawowy), a także koszty wynagrodzenia radcy prawnego, który będzie reprezentować spadkobierców.

W niektórych przypadkach, gdy spadkobiercy są w stanie porozumieć się w sprawie podziału majątku, koszty mogą być mniejsze, z uwagi na brak konieczności przeprowadzania drogich operatów szacunkowych.

Warto jednak pamiętać, że każda sprawa spadkowa jest inna, a koszty mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który może oszacować koszty w oparciu o indywidualne potrzeby i okoliczności sprawy.

Zobacz także:

 1. Nadużywanie władzy rodzicielskiej
 2. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem
 3. Odpowiedź na pozew o alimenty
 4. Nierówny podział majątku po rozwodzie
 5. Podwyższenie alimentów
 6. Pozew o alimenty
 7. Rozwody Kraków
 8. Zabezpieczenie alimentów
 9. Dział spadku
 10. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

 

Umów bezpłatną konsultację

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.