Skip to main content

Odszkodowania komunikacyjne, to zbiorcza nazwa dla roszczeń, których źródłem jest kolizja lub wypadek drogowy. Mają one na celu pokrycie szkody, która powstała w związku ze zdarzeniem drogowym. Osoba poszkodowana może więc domagać się zwrotu kosztów koniecznych do przywrócenia stanu sprzed zdarzenia, bądź takich, które w związku ze zdarzeniem będą niezbędne w przyszłości, jednakże nie może wzbogacić się na odszkodowaniu.

Odszkodowania komunikacyjne – skutki wypadku

Szkody powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego dotyczą mienia, są to tzw. szkody rzeczowe, albo osoby, wtedy mowa jest o szkodach osobowych. O ile w przypadku szkód rzeczowych likwidacja szkody polega na zwrocie kosztów poniesionych na naprawę pojazdu oraz wszystkich rzeczy, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzenia, to w przypadku szkód osobowych trudno jest ustalić na pierwszy rzut oka, jakie są skutki zdarzenia i jaka kwota odpowiada wartości szkody.

Poszkodowany, który w wypadku komunikacyjnym doznał uszkodzeń ciała, jest uprawniony do zwrotu kosztów leczenia, ale niezależnie od tego może w przyszłości potrzebować dodatkowych środków na rehabilitację, zaopatrzenie w sprzęty ortopedyczne, protezy, dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb, etc.

O zakresie roszczeń odszkodowawczych w przypadku szkód osobowych stanowi art. 444 k.c., zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby, lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Pamiętać należy, że jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Odszkodowania komunikacyjne – komu przysługuje?

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych należy do wyłącznej kompetencji osób poszkodowanych w wypadku. Odszkodowanie przysługuje od sprawcy wypadku lub od ubezpieczyciela, w zależności od wyboru poszkodowanego. Zdarzają się jednak przypadki, gdy dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego bezpośrednio przez poszkodowanego nie będzie możliwe, z uwagi na doznane obrażenia lub śmierć. Jeżeli poszkodowanym jest małoletni, to rodzice mogą dochodzić jego praw o odszkodowanie, gdyż są jego przedstawicielami ustawowymi. W sytuacji, gdy poszkodowany jest już pełnoletni i samodzielnie nie jest w stanie dochodzić swych praw, konieczne jest ustanowienie dla niego opiekuna. Warto pamiętać, że opiekun nie musi działać osobiście za poszkodowanego. Opiekun realizuje prawa poszkodowanego, może więc do postępowania likwidacyjnego ustanowić pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Jeżeli po zainicjowaniu sprawy o odszkodowanie poszkodowany umrze, to odszkodowanie komunikacyjne wypłacane będzie spadkobiercom zmarłego. Niezależnie od tego, czy poszkodowany wytoczył powództwo o odszkodowanie za zdarzenie komunikacyjne, spadkobiercy poszkodowanego będą uprawnieni do otrzymania zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, jeżeli doszło do niej wskutek wypadku.

Zobacz także: Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego przed ubezpieczycielem

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może wybrać, od kogo dochodzić odszkodowania. Swoje roszczenie może kierować do sprawcy szkody albo ubezpieczyciela sprawcy. Warto pamiętać, że w przypadku wyboru ubezpieczyciela sprawcy szkody, skierowanie sprawy na drogę sądową będzie dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu przed ubezpieczycielem tzw. postępowania likwidacyjnego.

Postępowanie to polega na zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi, wycenie szkody przez ubezpieczyciela i wydaniu przez niego decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel jest zobowiązany ustawowo do przeprowadzenia w terminie 30 dni postępowania likwidacyjnego. Jeżeli ubezpieczyciel nie zakończył w tym czasie postępowania, wydał decyzję odmawiającą wypłaty odszkodowania, bądź zaniżył odszkodowanie, poszkodowany może skierować sprawę do sądu.

Jak uzyskać odszkodowanie przed sądem?

Jeżeli ubezpieczyciel ustalił zbyt niskie odszkodowanie, odmówił wypłaty odszkodowania, lub nie zakończył postępowania likwidacyjnego w terminie 30 od dnia zgłoszenia szkody, wtedy osoba poszkodowana może realizować swoje prawa przed sądem.

Decydując się na wytoczenie sprawy sądowej, pamiętać należy o tym, że kwota dochodzonego odszkodowania nie może być nadmierna, w tym sensie, że nie może ona służyć do wzbogacenia poszkodowanego. Poszkodowany zobowiązany jest precyzyjnie wskazać wysokość poniesionych kosztów z tytułu szkody komunikacyjnej, lub kosztów, które będą służyły do naprawienia szkody. Wbrew często podnoszonym przez ubezpieczycieli twierdzeniom, poszkodowany uprawniony jest do odszkodowania niezależnie od tego, czy naprawił szkodę. Poszkodowany w ramach odszkodowania może żądać kosztów niezbędnych do naprawienia szkody i jednocześnie szkody tej nigdy nie naprawiać.

Drugą szczególnie istotną kwestią procesową jest zgromadzenie dowodów, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikało, jakie działanie prowadziło do powstania szkody, na czym ona polegała, kto doznał szkody, kto ją spowodował i jaki jest związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy a wystąpieniem szkody. Wykazanie powyższych elementów jest kluczowe dla zasądzenia odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego przed sądem jest trudniejsze aniżeli przed ubezpieczycielem. Jednakże warto pamiętać, że tylko w procesie sądowym poszkodowany może otrzymać od ubezpieczyciela kwotę odszkodowania, która w rzeczywistości odpowiada wartości szkody. Niestety praktyka firm ubezpieczeniowych nastawiona jest na ustalanie zbyt niskiego odszkodowania, gdyż tylko niewielki procent osób poszkodowanych zdecyduje się na wytoczenie sprawy sądowej. Świadomość powyższego jest zachętą dla ubezpieczycieli, którzy autorytarnie odmawiają lub zaniżają wysokość odszkodowania.

Odszkodowania komunikacyjne – Ile kosztuje sprawa?

Opłata od pozwu o odszkodowanie jest zależna od kwoty dochodzonego roszczenia.
W sprawach o wartości sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 zł;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 zł;
3)ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 zł;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 zł;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 zł;
6)ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 zł;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 zł.
W sprawach, których wartość sporu przekracza 20.000 zł, opłata sądowa jest stosunkowa i wynosi 5% kwoty dochodzonego roszczenia.

W sprawie o odszkodowanie uwzględnić należy też koszty związane z opiniami biegłych w zakresie rekonstrukcji zdarzenia, wyceny szkody. Opinie te mogą kosztować kilka tysięcy złotych.

Kancelaria pomoże uzyskać wysokie odszkodowanie

Sprawy odszkodowawcze wymagają, oprócz znajomości przepisów i orzecznictwa, także wiedzy praktycznej wyniesionej z sali rozpraw. Kancelaria zapewnia pełną obsługę na każdym etapie postępowania o odszkodowanie, począwszy od porad prawnych, przygotowania odpowiedniego pozwu, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym. Aby ocenić szanse prowadzenia sporu oraz oszacować maksymalną kwotę odszkodowania, zapraszamy do umówienia wizyty w Kancelarii.

Zobacz także:

  1. Odszkodowania powypadkowe
  2. Dopłaty do odszkodowań
  3. Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia.
  4. Nierówny podział majątku po rozwodzie
  5. Odpowiedź na pozew o alimenty
  6. Zabezpieczenie alimentów
  7. Odszkodowanie z OC sprawcy
  8. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
  9. Odszkodowanie
  10. Podwyższenie alimentów

 

4.7/5 - (12 votes)

Umów bezpłatną konsultację

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.