Skip to main content

Kiedy ogłasza się upadłość spółki?

upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w prawie polskim ogłasza się, gdy spółka ta staje się niewypłacalna, co oznacza, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Niewypłacalność można określić na dwa główne sposoby: po pierwsze, jako niemożność terminowego regulowania należności (niewypłacalność płynnościowa), i po drugie, gdy wartość zobowiązań spółki przewyższa wartość jej majątku (niewypłacalność majątkowa). W polskim prawie szczególnie ważne są następujące przypadki, które mogą prowadzić do ogłoszenia upadłości:

 • Zaległości płatnicze: gdy spółka nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań finansowych.
 • Problem z płynnością finansową: gdy brak środków uniemożliwia spółce terminową spłatę zobowiązań.
 • Długi przewyższające majątek: kiedy wartość zobowiązań firmy przekracza wartość jej aktywów.
 • Niepowodzenia biznesowe: które prowadzą do znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej spółki.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w polskim systemie prawnym jest regulowany przez przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, które określają zarówno pojęcie niewypłacalności, jak i procedurę ogłaszania upadłości. Niewypłacalność spółki może zostać zdefiniowana na dwa główne sposoby:

 • Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, spółka uznaje się za niewypłacalną, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań płatniczych.
 • Na podstawie tego samego przepisu, niewypłacalność majątkowa zachodzi, gdy wartość zobowiązań spółki przewyższa wartość jej aktywów.

Ustawa nakłada na zarząd spółki obowiązek monitorowania sytuacji finansowej oraz zgłaszania wniosku o upadłość, jeśli spółka staje się niewypłacalna. Termin na złożenie wniosku o upadłość to 30 dni od momentu, kiedy zarząd stwierdzi niewypłacalność spółki, co jest zapisane w art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Ogłoszenie upadłości ma na celu umożliwienie sprawiedliwego podziału majątku spółki między wierzycieli oraz umożliwienie restrukturyzacji długów spółki, aby w możliwie największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Decyzja o ogłoszeniu upadłości jest zatem ważnym elementem zarządzania kryzysowego w sytuacji finansowych trudności spółki.

upadłość spółki z o.o.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o upadłość?

Termin na złożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w prawie polskim jest ściśle określony i wynosi 30 dni od momentu, kiedy spółka staje się niewypłacalna. To oznacza, że zarząd musi działać szybko po zidentyfikowaniu sytuacji, która wskazuje na niewypłacalność spółki. W praktyce, przesłanki niewypłacalności mogą być różnorodne i zależą od konkretnej sytuacji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa.

Przykłady przesłanek niewypłacalności obejmują:

 • Znaczne przeterminowanie zobowiązań: Jeśli spółka posiada niezapłacone faktury, których termin płatności minął ponad 60 dni temu, może to wskazywać na niewypłacalność. Na przykład, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie uregulować faktur od dostawców i usługodawców, co prowadzi do blokady dostaw i problemów operacyjnych.
 • Niepowodzenie ważnych inwestycji: W przypadku, gdy spółka zainwestowała znaczne środki w projekt, który nie przynosi oczekiwanych zwrotów i w efekcie znacząco obciąża finanse przedsiębiorstwa, może to skutkować niewypłacalnością. Przykładem może być nieudana inwestycja w nową technologię, która nie tylko nie generuje przychodów, ale również wymaga dodatkowych nakładów na naprawę i modyfikacje.
 • Nagła utrata głównego klienta: Dla spółek, które są silnie zależne od współpracy z jednym lub kilkoma kluczowymi klientami, utrata takiego klienta może doprowadzić do nagłego spadku przychodów i niewypłacalności. Na przykład, jeśli większość przychodu spółki pochodzi z kontraktu z jednym klientem, a ten klient nagle rezygnuje z usług, może to spowodować finansowy kryzys.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z tych lub innych sygnałów niewypłacalności, zarząd spółki jest zobowiązany do podjęcia kroków prawnych, aby złożyć wniosek o upadłość w sądzie rejonowym. Niezłożenie wniosku w wymaganym terminie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki. Dlatego ważne jest, aby zarząd monitorował na bieżąco sytuację finansową spółki i działał odpowiedzialnie w przypadku wystąpienia przesłanek niewypłacalności.

 

Jaka jest procedura ogłoszenia upadłości spółki z o.o.?

Procedura ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w Polsce jest złożonym procesem prawnym, który wymaga spełnienia określonych etapów i formalności:

 • Stwierdzenie niewypłacalności: Pierwszym krokiem jest ustalenie przez zarząd spółki jej niewypłacalności, co oznacza, że spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań płatniczych lub wartość jej zobowiązań przewyższa wartość majątku.
 • Przygotowanie wniosku o upadłość: Zarząd spółki musi przygotować i złożyć wniosek o upadłość do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje o stanie finansowym spółki, w tym bilans, rachunek zysków i strat, wykaz wierzycieli i zobowiązań oraz opis majątku spółki.
 • Rozpoznanie wniosku przez sąd: Sąd rejonowy, po otrzymaniu wniosku, przeprowadza wstępną analizę dostarczonych dokumentów. W ramach tego etapu sąd może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych badań lub zasięgnięcie opinii biegłych rewidentów.
 • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Jeżeli sąd stwierdzi, że spółka jest niewypłacalna i nie ma możliwości efektywnej restrukturyzacji, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W tym samym czasie sąd powołuje syndyka, który przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego przedsiębiorstwa.
 • Przeprowadzenie postępowania upadłościowego: Syndyk zarządza likwidacją majątku spółki, co obejmuje jego wycenę, sprzedaż i zaspokajanie roszczeń wierzycieli. Porządek zaspokajania roszczeń wierzycieli jest ściśle określony przez prawo, przy czym pewne roszczenia, jak np. z tytułu wynagrodzeń pracowników, mają priorytet.
 • Zakończenie postępowania upadłościowego: Po zakończeniu likwidacji majątku i zaspokojeniu wierzycieli, syndyk składa w sądzie sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania. Sąd następnie podejmuje decyzję o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Proces ten jest formalny i wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa upadłościowego, co ma na celu uczciwe i transparentne rozliczenie zobowiązań spółki.

upadłość spółki z o.o.

Co grozi za niedochowanie terminu na złożenie wniosku?

Za niedochowanie terminu na złożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w polskim prawie grożą poważne konsekwencje prawne, przede wszystkim dla członków zarządu spółki. Konsekwencje te obejmują:

 • Odpowiedzialność cywilna

Członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności cywilnej za zobowiązania spółki, jeżeli nie złożą wniosku o upadłość w ustawowym terminie 30 dni od dnia, kiedy spółka stała się niewypłacalna. Odpowiedzialność ta może oznaczać, że osobisty majątek członków zarządu będzie wykorzystany do pokrycia długów spółki.

 • Odpowiedzialność karna

W skrajnych przypadkach, gdzie zaniedbanie w złożeniu wniosku o upadłość prowadzi do znacznego uszczuplenia majątku spółki lub naruszenia interesów wierzycieli, członkowie zarządu mogą być również pociągnięci do odpowiedzialności karnej, która może obejmować kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

 • Odpowiedzialność podatkowa

Jeśli w wyniku niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o upadłość dochodzi do nieuregulowania zobowiązań podatkowych, członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

 • Zaniedbanie obowiązków zarządczych

Niezłożenie wniosku o upadłość w odpowiednim terminie może być traktowane jako zaniedbanie obowiązków zarządczych, co może skutkować roszczeniami ze strony wierzycieli, akcjonariuszy lub innych zainteresowanych stron.

 • Utrata reputacji

Poza konsekwencjami prawnymi i finansowymi, niedochowanie terminu na złożenie wniosku o upadłość może również prowadzić do utraty reputacji i zaufania w środowisku biznesowym, co może utrudniać przyszłą działalność zawodową członków zarządu.

Podsumowując, niedochowanie terminu na złożenie wniosku o upadłość jest poważnym zaniedbaniem, które niesie za sobą szerokie konsekwencje zarówno dla samej spółki, jak i dla jej zarządu. Dlatego zarząd powinien niezwłocznie działać w przypadku stwierdzenia niewypłacalności firmy.

Odpowiedzialność wspólników za upadłość spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. to jej właściciele, którzy wnosili kapitał zakładowy, ale nie zajmują się jej codziennym zarządzaniem. Ich odpowiedzialność jest ograniczona:

 • Ograniczona odpowiedzialność: Wspólnicy zwykle odpowiadają do wysokości wniesionych przez nich wkładów na kapitał zakładowy. Nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, co stanowi kluczową cechę spółki z o.o.
 • Wyjątki: W pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku nadużyć, np. gdy spółka została wykorzystana do celów oszukańczych, wierzyciele mogą dążyć do przełamania zasady ograniczonej odpowiedzialności i sięgania do majątku osobistego wspólników (tzw. przebicie osłony korporacyjnej).

 

Jakie są skutki upadłości?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) ma szerokie skutki, które dotykają różnych aspektów jej funkcjonowania, jak również wpływają na jej interesariuszy. Główne skutki upadłości to:

 • Likwidacja majątku: Spółka musi przeprowadzić likwidację swojego majątku, co jest realizowane przez syndyka w celu spłaty długów.
 • Zakończenie działalności: Upadłość prowadzi do zakończenia działalności gospodarczej spółki i jej wykreślenia z rejestru handlowego.

Upadłość spółki z o.o.: Jakie konsekwencje dla klientów niesie ze sobą?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) ma istotne konsekwencje dla jej klientów, które mogą wpływać na ich działalność biznesową oraz decyzje finansowe:

·         Utrata dostawcy lub usługodawcy

Klienci spółki mogą stanąć przed koniecznością szukania nowych dostawców lub usługodawców, jeśli ich dotychczasowy partner biznesowy przestaje funkcjonować z powodu upadłości. Może to oznaczać zakłócenia w łańcuchu dostaw, potrzebę renegocjacji umów lub nawet przerwy w dostępności niezbędnych towarów lub usług.

·         Niewykonane umowy

Jeżeli upadła spółka nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań umownych, jej klienci mogą doświadczyć problemów z niewykonaniem umów, co może skutkować stratami finansowymi i operacyjnymi.

·         Reklamacje i gwarancje

Klienci, którzy nabyli produkty lub usługi objęte gwarancją, mogą napotkać trudności w realizacji swoich praw w przypadku reklamacji, gdyż procesy serwisowe lub gwarancyjne są często zawieszane w wyniku upadłości spółki.

·         Utrata przedpłaconych środków

Klienci, którzy dokonali przedpłat za towar lub usługę, którą spółka miała dostarczyć w przyszłości, mogą stanąć przed ryzykiem utraty tych środków, jeśli spółka nie jest w stanie zwrócić wpłaconych pieniędzy w ramach procedury upadłościowej.

Jak napisać wniosek o upadłość spółki z o.o.?

Napisanie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) wymaga starannej przygotowywania dokumentacji i należytego uwzględnienia aspektów prawnych. Oto kroki, które należy podjąć przy pisaniu wniosku o upadłość:

1. Zbieranie informacji i dokumentów

Przygotuj pełną dokumentację finansową i prawną spółki, w tym:

 • Bilanse i rachunki zysków i strat,
 • Wykaz aktywów i zobowiązań,
 • Informacje o wierzycielach i długach,
 • Umowy, które spółka zawarła,
 • Dokumentację dotyczącą przyczyn niewypłacalności.

2. Uzasadnienie wniosku

Opisz w sposób szczegółowy okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności spółki, wskazując na konkretne przyczyny finansowe, ekonomiczne lub biznesowe.

3. Sporządzenie projektu wniosku

Wniosek powinien zawierać:

 • Pełną nazwę i dane spółki, w tym numer KRS,
 • Imiona i nazwiska członków zarządu,
 • Uzasadnienie wniosku z opisem sytuacji finansowej spółki,
 • Wykaz majątku i zobowiązań,
 • Listę wierzycieli wraz z wysokością należności.

4. Podpisanie wniosku

Wniosek o upadłość powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu spółki lub przez pełnomocnika, jeśli takie upoważnienie zostało udzielone.

Ile kosztuje sprawa o upadłość spółki?

Koszt sprawy o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, opłaty sądowe, wynagrodzenie syndyka, a także inne koszty związane z postępowaniem. Oto główne elementy, które składają się na całkowity koszt postępowania upadłościowego:

 • Opłaty sądowe

Opłata za złożenie wniosku o upadłość w sądzie jest jednym z podstawowych kosztów, który musi pokryć spółka. W Polsce opłata ta może wynosić kilka tysięcy złotych, zależnie od wartości majątku spółki objętego postępowaniem.

 • Wynagrodzenie syndyka

Syndyk, który zarządza likwidacją majątku spółki, otrzymuje wynagrodzenie za swoje usługi. Jego wysokość jest często uzależniona od skomplikowania procesu likwidacji i wartości majątku spółki. Wynagrodzenie to może stanowić znaczącą część kosztów całego postępowania upadłościowego.

 • Koszty doradztwa prawnego

Koszty związane z zatrudnieniem adwokata lub radcy prawnego, który będzie reprezentował spółkę w postępowaniu upadłościowym, również muszą być wzięte pod uwagę. Te koszty mogą być różne w zależności od złożoności sprawy i renomy kancelarii prawnej.

 • Inne koszty

Do innych kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym należą m.in. opłaty za publikacje ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty związane z wyceną majątku przez biegłych rewidentów oraz inne opłaty administracyjne.

Sumując, koszt sprawy o upadłość spółki może wahać się od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych, w zależności od wielu czynników. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego dokładnie oszacować wszystkie przewidywane koszty i odpowiednio przygotować się do pokrycia tych wydatków.

Zobacz także:

 1. Jak założyć spółkę z o.o.?
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Co to jest spadek?
 4. Zrzeczenie się spadku
 5. Jak ustalić wysokość alimentów?
 6. Dział spadku
 7. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 8. Pozbawienie praw rodzicielskich – alimenty
 9. Podwyższenie alimentów
 10. Adwokat z urzędu

 

Umów bezpłatną konsultację

Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji.